دارالفنون

دارالفنون

آدرس : فارس فسا
وب سایت : darolfonoonfasa.ir
تلفن: 07153333191

معرفی دارالفنون

مدرسه دارالفنون یکی از مدارس بنام و مشهور شهرستان فسا می باشد و دارای کادر مجرب و دبیران مطرح شهرستان است و متقاضیان زیادی دارد که ورودی آن قبلا از طریق مصاحبه و آزمون بود و هم اکنون از طریق مصاحبه است .

کلاس های آنلاین

 هفتم5و6

هفتم5و6

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هرروز
غیر فعال
 هفتم3و4

هفتم3و4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال
 هفتم1و2

هفتم1و2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • همه روزه
غیر فعال
 کلاس نهم1

کلاس نهم1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس نهم2

کلاس نهم2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس نهم4

کلاس نهم4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس نهم3

کلاس نهم3

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال
 کلاس هشتم3

کلاس هشتم3

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس هشتم 2

کلاس هشتم 2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • همه روزه
غیر فعال
 کلاس هشتم4

کلاس هشتم4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال
 کلاس هشتم 1

کلاس هشتم 1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس هفتم2

کلاس هفتم2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال
 کلاس هفتم 1

کلاس هفتم 1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال
 هشتم 3 و 4

هشتم 3 و 4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال
 کلاس هفتم4

کلاس هفتم4

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز
غیر فعال